NOiV in Wijk bij Duurstede

In softwareland woedt al jaren de discussie gebruiken we gesloten software of gooien we de broncode open? Gaan we met defacto standaarden aan de slag of toch liever met open? Nederland worstelde ook langer met deze problematiek, maar besloot eind 2007 voor open standaarden als norm te gaan en open source een lichte voorkeur te geven. Staatssecretaris schreef daarvoor het Actieplan Nederland Open in Verbinding en oogste daarvoor nationaal en ook internationaal veel lof. De Tweede Kamer bewierrookte hem geestdriftig en het plan werd unaniem in December 2007 aangenomen. Ook vanuit Europa kwam toestemming en na publicatie in de staatscourant was het een harde regel.

Ruim 14 maanden verder blijkt het programmaburo NOiV nog hard achter aanbestedingen te moeten, die niet voldoen. Ook blijkt dat de adoptie toch bij de verwachting achterblijft. Hoe het er nou precies voor staat is onduidelijk en dus startte IT-journalist Brenno de Winter in de maand maart startte een onderzoek. Alle decentrale overheden zijn gewobt op het actieplan en het gevoerde beleid. Hier treft u de reactie van de gemeenten Wijk bij Duurstede aan.

Meer lezen

Hoe staat het met open standaarden en open source?

In softwareland woedt al jaren de discussie gebruiken we gesloten software of gooien we de broncode open? Gaan we met defacto standaarden aan de slag of toch liever met open? Nederland worstelde ook langer met deze problematiek, maar besloot eind 2007 voor open standaarden als norm te gaan en open source een lichte voorkeur te geven. Staatssecretaris schreef daarvoor het Actieplan Nederland Open in Verbinding en oogste daarvoor nationaal en ook internationaal veel lof. De Tweede Kamer bewierrookte hem geestdriftig en het plan werd unaniem in December 2007 aangenomen. Ook vanuit Europa kwam toestemming en na publicatie in de staatscourant was het een harde regel.

Ruim 14 maanden verder blijkt het programmaburo NOiV nog hard achter aanbestedingen te moeten, die niet voldoen. Ook blijkt dat de adoptie toch bij de verwachting achterblijft. Hoe het er nou precies voor staat is onduidelijk en dus startte IT-journalist Brenno de Winter in de maand maart startte een onderzoek. Alle decentrale overheden zijn gewobt op het actieplan en het gevoerde beleid. De wob treft u in deze posting aan.

Meer lezen

Verzoek standaardisering WOB verzoek aan Ministerie van BZK

Op 8 maart 2009 vraagt Dhr. P.J. Hanse  aan het Ministerie van BZK of de verstrekking in het kader van de WOB niet standaard als PDF-formaat te regelen is. Op dit moment bij een toegekend verzoek, krijgt de aanvrager meestal het verzoek volledig geprint toegezonden. Dit is (afhankelijk van de grootte) alsnog veel werk, vooral als je het verzoek alsnog moet inscannen. Ook noemt de aanvrager het milieuonvriendelijk en tijdrovend. In het antwoord noemt het Ministerie van Binnelandse Zaken een nuttige suggestie en iets wat al beleid gaat worden. Toch mag de vrager zelf bepalen hoe documenten worden aangeleverd.

De communicatie verliep als volgt

Datum beanwoording: 20-03-2009

Bron: P.J. Hanse

Wat kost een spindoctor voor de staatssecretaris van EZ?

Op 22 december 2004 wobt de Volkskrant het Ministerie van Economische Zaken wat de kosten zijn geweest van het inhuren van een media-adviseur voor de staatssecretaris. Die laatste heeft namelijk gebruik gemaakt van de diensten van Maria Henneman. Uitzonderlijk aan het verzoek is de beperkte vraagstelling en de ondertekening namens de Volkskrant zonder een machtiging te overleggen. Toch beantwoordt het ministerie het verzoek op 8 februari 2005 en verstrekt de informatie in de beslissing. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 05-02-2005

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Leeftijdscontrole op tabaksautomaten

Mr. Bertine (B.H.L.) Kleise van het advocatenkantoor Loyens & Loeff  wobt het Ministerie van Economische Zaken namens British American Tabacco op 12 februari 2004. De vraagstelling gaat in op de gewijzigde tabakswet, waarbij het verboden is tabak aan jongeren beneden de 16 jaar te verkopen. Hiervoor wil de juriste alle correspondentie hebben en specifiek ook met betrekking tot het verificatiesysteem. Opmerkelijk is dat ook naar correspondentie met betrekking tot British American Tabacco wordt gevraagd. Het is niet duidelijk waarom, maar het verzoek krijgt pas op 27 december 2004 antwoord van het ministerie. Veel documenten worden geweigerd op grond van intern beraad en diverse documenten op basis van vertrouwelijke gegevens. Voor een aantal documenten kunnen andere belanghebbende bezwaar maken. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 27-12-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis in Heerlen en Kerkrade

Iemand van L1 Radio en Televisie (regionale omroep in Limburg) wobt het Ministerie van Economische Zaken per e-mail op 27 september 2004 om alle documenten rond het bedrijven Avantis in Heerlen en Kerkrade te ontvangen. Op 6 december valt de beslissing en in principe worden alle documenten verstrekt, behalve die voor intern beraad gemaakt zijn of persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Daarbij gaat het om vier documenten. Natuurlijk betreft het hier een regionale ontwikkeling en zullen de meeste stukken zich bij decentrale overheden bevinden. In plaats van het doorgeleiden van het verzoek (waar in het Wob-verzoek niet om was gevraagd) verwijst het ministerie de wobber door naar die instanties. Toch zijn er aardig wat documenten beschikbaar.

Meer lezen

Subsidie voor Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland

De heer Knopper van Astent wobt het Ministerie van Economische Zaken op 27 oktober 2004 met de vraag meer informatie te krijgen over de subsidie die aan Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland verstrekt is. Voor een gedeelte is dat op het moment van schrijven nog niet uitgekeerd of vermoedt de vragensteller dat, omdat hij hier specifiek naar vraagt. Ook zijn er vragen naar het toezicht op gelden. Kennelijk komt er op 4 november een vervolg verzoek dat niet online beschikbaar is. Het antwoord komt op 7 december en honoreert het verzoek gedeeltelijk. In de accountantsverklaring is er namelijk een verwijziging naar bedrijven en dat zijn bedrijfsvertrouwelijke gegevens en die worden weggelakt met een beroep op de Wob artikel 10, eerste lid sub c. Het antwoord stelt dat op het moment van verstrekken 274.000 euro nog niet is uitgekeerd en 672.000 euro wel. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 07-12-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Brand in de Schrasserstraat 11, Arnhem

Op 29 december 2008 zijn er bij een brand in de Schrasserstraat 11 in Arnhem twee mensen om het leven gekomen. De vraag is natuurlijk of dat nodig was en of het goed zat met de brandveiligiheid. Daarom dient Harold Schuil, verslaggever voor De Gelderlander, op 8 januari 2009 een Wob-verzoek in bij burgemeester Krikke van Arnhem. Op 13 februari volgt antwoord. Er wordt verstrekt, maar namen van betrokkenen worden weggelakt. De conclusie is dat het niet in orde was met de brandveiligheid. Aan de verstrekking is opvallend is dat een rapport van de brandweer in deze zaak ook is verstrekt, terwijl dit pas 16 januari beschikbaar kwam en dus na het indienen van het verzoek was. Daarnaast valt de uitgebreide uitleg van de gemeente Arnhem op. De volgende stukken zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 13-02-2009

Wobber: Harold Schuil, De Gelderlander – Bijzondere dank voor het kopiëren en versturen van de documenten

Ontvlechting energiebedrijven, leveringszekerheid gaswet

Mr. Drs. P.G.G. Cabbolet van Essent wobt het Ministerie van Economische Zaken op 26 april 2004 met een vraag over de ontvlechting van energiebedrijven. Specifiek vraagt de jurist om communicatie met gasleveringsbedrijven met betrekking tot leveringszekerheid. Ook andere documenten met betrekking tot deze “bestuursaangelegenheid” worden gevraagd. Op 2 juni besluit het ministerie in principe te verstrekken, maar expliciete bedrijfsgeheimen en namen van ambtenaren niet te verstrekken.

Meer lezen

Jaarplan NOiV 2009 – geen Wob, heropenbaarmaking

Nederland heeft besloten aan de slag te gaan met open standaarden en open-sourcesoftware. Om de ambities tot een succes te maken is door het Ministerie van Economische Zaken en het Binnenlandse van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een programmaburo in het leven geroepen, NOiV (Nederland Open in Verbinding – genoemd naar het gelijknamige actieplan). Begin 2009 werd een jaarplan gepubliceerd dat al snel omstreden werd door een budget dat 2,5-3 maal meer geld vroeg dan oorspronkelijk begroot. Dit document was gepubliceerd op de website van het programmaburo, maar plotseling niet meer beschikbaar. Omdat het document in bezit is van BigWobber en het hier openbare informatie betreft wordt dit opnieuw gepubliceerd.