Aanbesteding desktop computers gemeente Amersfoort

De Gemeente Amersfoort start een aanbesteding voor desktopcomputers. In het bestek worden een aantal producten met naam een toenaam gevraagd en volgens experts staat juist dat haaks op de aanbestedingswetgeving. Over de gang van zaken is vooral bij de aanhangers van open-sourcesoftware veel te doen. Omdat de gang van zaken meer vragen oproept dient IT-journalist Brenno de Winter een wob-verzoek in.

Brenno J.S.A.A.F. de Winter
Amsterdamseweg 71
6712 GH EDE
Telefoon: 06-53536508

Gemeente Amersfoort
t.a.v. Mevr. A. van Vliet-Kuiper
Postbus 4000
3800 EA AMERSFOORT

Betreft: WOB-verzoek
Kenmerk: WOB-20090011

Datum: 4 januari 2009

Geachte mevrouw van Vliet-Kuiper,

Vanuit contacten heb ik begrepen dat uw gemeente bezig is met het houden van een ICT-aanbesteding omtrent desktop aanbesteding. Het doel van de aanbesteding is het aanschaffen van meer dan duizend desktop pc’s. Gezien het maatschappelijk belang om te kunnen communiceren op basis van open standaarden en de woelige geschiedenis rond ICT-aanbestedingen in het verleden trekt deze aanbestedingen mijn aandacht.

Hierdoor verzoek ik u om een aantal documenten, waarvoor ik een beroep doe op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Specifiek gaat het mij om documenten die gaan over of betrekking hebben op:

  1. de noodzaak voor de eerdere genoemde aanbesteding;
  2. studie, onderzoek of analyse van opties die de genoemde aanbesteding onder de geldende aanbestedingsgrens zouden kunnen houden;
  3. de geschatte kosten van de eerder genoemde aanbesteding;
  4. het opstellen van het betreffende aanbestedingsdocument;
  5. overleg over de eerder genoemde aanbesteding;
  6. klachten en bezwaren met betrekking tot eerder genoemde aanbesteding;
  7. het betreffende aanbestedingsdocument inclusief het betreffende aanbestedingsdocument zelf;
  8. discussie, studie, onderzoek of analyse naar de juridische haalbaarheid van het kiezen voor producten van leveranciers in plaats van het selecteren op specificaties;
  9. onderzoek, studie, toetsing of analyse met betrekking tot het voldoen van eerder genoemde aanbesteding aan het actieplan “Nederland Open in Verbinding” van staatssecretaris Heemskerk van het Ministerie van Economische Zaken;
  10. acties, plannen of uitvoering met betrekking tot het actieplan “Nederland Open in Verbinding” van staatssecretaris Heemskerk van het Ministerie van Economische Zaken.

Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager: dus naast de klassieke papieren documenten bijvoorbeeld ook geluidsdragers, videodragers, e-mails, software en andere computerbestanden. Als ik daarover spreek denk ik bijvoorbeeld aan notulen, rapportages, overzichten, onderzoeken, gespreksverslagen, briefwisselingen, faxwisselingen en e-mailwisselingen met zowel interne als externe partijen. Die partijen kunnen bijvoorbeeld dienstverleners, andere overheidsinstanties of deskundigen zijn. Het gaat mij om alle versies van documenten, zoals bij of onder u aanwezig.

Mocht u menen documenten of correspondentie zoals bedoeld in dit verzoek te moeten weigeren dan vraag ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair een samenvatting. Indien u besluit te weigeren dan verzoek ik u die weigering per document te motiveren. Daar waar documenten of correspondentie zich niet onder u bevinden verzoek ik om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht u dit inderdaad doen dan ontvang ik
daar graag een afschrift van.

Mochten delen van dit Wob-verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan ben ik
gaarne beschikbaar voor overleg.

Ik verzoek de documentatie zoveel mogelijk digitaal te ontvangen te ontvangen. De resultaten zullen toch worden ingescand, elektronisch worden behandeld en gepubliceerd. Tot slot: Mocht u besluiten toch met papier te willen werken en kopieerkosten of andere kosten te moeten berekenen dan verzoek ik u mij hierover te berichten met een schatting van de kosten. Dit geeft mij de mogelijkheid om subsidiair te overwegen het verzoek
geheel of gedeeltelijk om te zetten in een verzoek om inzage.

Met dit project is veel gemeenschapsgeld gemoeid en kan de zogenaamde vendor lock-in tot gevolg hebben alsmede het voldoen aan standaarden belemmeren. Dat is – naast de kosten – een groot maatschappelijk belang. Omdat u op het punt staat te gunnen, zullen er  contractuele verplichtingen worden aangegaan. Daarom heb ik mijn wob-verzoek beperkt in omvang gehouden en wil u houden aan de wettelijke termijn van 14 dagen. Voor mij telt iedere dag of misschien zelfs ieder uur. Ik ben daarom ook bereid bij verstrekking de documenten op te halen en zal op gezette informeren naar de status van de verstrekking.

Met vriendelijke groet,

Brenno J.S.A.A.F. de Winter

Kenmerk: BDW-20090011

Be Sociable, Share!

Een reactie plaatsen

vier × een =