Geert Wilders mag Engeland niet in, uniek voor Nederlanders in Europa?

Op 12 februari 2009 wordt PVV-fractievoorzitter Geert Wilders de toegang tot het Verenigd Koninkrijk geweigerd. Daaraan ging een brief vooraf, waarin dit al werd aangekondigd aan de voorman. Omtrent de hele weigering is veel te doen, maar niet duidelijk is of er meer Nederlanders persona non grata in andere EU-landen zijn. Daarom dient journalist Brenno de Winter op 12 februari 2009 hierover een Wob-verzoek in. Op 23 februari komt er al antwoord van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij kennen geen andere gevallen, behalve mensen die na een veroordeling en straf niet meer in een land mogen komen.

Brenno J.S.A.A.F. de Winter
Amsterdamseweg 71
6712 GH EDE
Telefoon: 06-53536508

Ministerie van Buitenlandse Zaken
t.a.v. Drs. M.J.M. Verhagen
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG

Betreft: Verzoek met beroep op Wet Openbaarheid van Bestuur
Mijn kenmerk: WOB-20090029

Datum: 12 februari 2009

Geachte heer Verhagen,

De laatste week is er veel te doen geweest over het weigeren van Geert Wilders in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij gaat het om een burger, waarbij het reizen binnen Europa is beperkt. U heeft daar duidelijk op gereageerd. De kwestie roept de vraag op of dit vaker gebeurt binnen Europa.

Daarom verzoek ik u met een Beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om documenten met betrekking tot het weigeren van de toegang tot een EU-lidstaat van Nederlanders. Daarbij verzoek ik ook om een lijst van burgers die momenteel in het reizen door de EU zijn beperkt.

Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager: dus naast de klassieke papieren documenten bijvoorbeeld ook geluidsdragers, videodragers, e-mails, software en andere computerbestanden. Als ik daarover spreek denk ik bijvoorbeeld aan notulen, rapportages, overzichten, onderzoeken, presentaties, gespreksverslagen, briefwisselingen, faxwisselingen en e-mailwisselingen met zowel interne als externe partijen. Die partijen kunnen bijvoorbeeld dienstverleners, andere overheidsinstanties of deskundigen zijn. Het gaat mij om alle versies van documenten, zoals bij of onder u aanwezig.

Mocht u menen documenten of correspondentie zoals bedoeld in dit verzoek te moeten weigeren dan vraag ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair een samenvatting. Indien u besluit te weigeren dan verzoek ik u die weigering per document te motiveren. Daar waar documenten of correspondentie zich niet onder u bevinden verzoek ik om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht u dit inderdaad doen dan ontvang ik daar graag een afschrift van.

Mochten delen van dit Wob-verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan ben ik
gaarne beschikbaar voor overleg. In dit geval zelfs via twitter bereikbaar als @brenno.

Ik verzoek de documentatie zoveel mogelijk digitaal te ontvangen te ontvangen. De resultaten zullen toch worden ingescand, elektronisch worden behandeld en gepubliceerd.

Tot slot: Mocht u besluiten toch met papier te willen werken en kopieerkosten of andere kosten te moeten berekenen dan verzoek ik u mij hierover te berichten met een schatting van de kosten. Dit geeft mij de mogelijkheid om subsidiair te overwegen het verzoek
geheel of gedeeltelijk om te zetten in een verzoek om inzage.

Met vriendelijke groet,

Brenno J.S.A.A.F. de Winter

Geef een reactie