Hoe staat het met open standaarden en open source?

In softwareland woedt al jaren de discussie gebruiken we gesloten software of gooien we de broncode open? Gaan we met defacto standaarden aan de slag of toch liever met open? Nederland worstelde ook langer met deze problematiek, maar besloot eind 2007 voor open standaarden als norm te gaan en open source een lichte voorkeur te geven. Staatssecretaris schreef daarvoor het Actieplan Nederland Open in Verbinding en oogste daarvoor nationaal en ook internationaal veel lof. De Tweede Kamer bewierrookte hem geestdriftig en het plan werd unaniem in December 2007 aangenomen. Ook vanuit Europa kwam toestemming en na publicatie in de staatscourant was het een harde regel.

Ruim 14 maanden verder blijkt het programmaburo NOiV nog hard achter aanbestedingen te moeten, die niet voldoen. Ook blijkt dat de adoptie toch bij de verwachting achterblijft. Hoe het er nou precies voor staat is onduidelijk en dus startte IT-journalist Brenno de Winter in de maand maart startte een onderzoek. Alle decentrale overheden zijn gewobt op het actieplan en het gevoerde beleid. De wob treft u in deze posting aan.

Betreft: Wob-verzoek inzake het actieplan Nederland Open in Verbinding
Mijn kenmerk: WOB-20090XXX
Datum: 15 maart 2009

Geachte heer, mevrouw,

Eind 2007 werd het actieplan “Nederland Open in Verbinding” kortweg NOiV van staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken door de Tweede Kamer aangenomen. Na de goedkeuring door de Europese Commissie is dit geformaliseerd door publicatie in de Staatscourant. Daarmee is dit een van de speerpunten in het beleid van het kabinet geworden.

Voor burgers is dit belangrijk. Aan dit besluit gingen al vijf jaren vooraf, waarbij de motie Vendrik (Open Standaarden en Open Source Software) gold. Nu geldt voor uw organisatie het principe van Comply or Explain. Op dit moment leert de praktijk dat veel aanbestedingsprocedures omstreden zijn en zelfs vanuit het programmabureau NOiV (Nederland Open in Verbinding) kunnen rekenen op een uiterst kritische benadering. Daarom verzoek ik u om informatie, waarvoor ik een beroep doe op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Ik verzoek u om documenten die betrekking hebben op:
1. plannen en realisatie van projecten om open source te bevorderen en open standaarden in uw organisatie te bevorderen;
2. adviezen ontvangen met betrekking tot dit actieplan;
3. contactmomenten met het programmabureau NOiV dat resorteert onder ICTU;
4. bijeenkomsten, waarbij expliciet aandacht is besteed aan NOiV of daarmee samenhangende thema’s;
5. aanbestedingen die sinds 20 december 2007 zijn gestart, uitgevoerd of lopende aanbestedingen. Daarbij verzoek ik u vriendelijk u te beperken tot aanbestedingen met softwarecomponenten en alleen het bestek.

Verder vraag ik een overzicht van:
6. de thans gebruikte softwarepakketten, de open standaarden die ze ondersteunen, of het open-sourcesoftware betreft, de aanschaf datum en een eventuele afloopdatum van de licentie en/of onderhoudscontract. Daarbij stel ik voor de bewerkelijkheid maximaal terug te dringen door alleen pakketten te noemen. Bijvoorbeeld door Microsoft Office te beschouwen als een geheel en niet als Microsoft Word, Excel, enzovoort. Uiteraard zou een Microsoft Access-database met software een applicatie op zichzelf zijn, omdat deze een bedrijfsproces uitvoert. Eventueel zou bij het werken met ITIL een overzicht uit de CMDB ook zeker een antwoord op de vraag zijn. Immers dat sluit aan op hetgeen wordt ondersteunt;
7. softwarepakketten, waarvan nu bekend is dat ze in de toekomst in gebruik zullen worden genomen.

Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager: dus naast de klassieke papieren documenten bijvoorbeeld ook geluidsdragers, videodragers, e-mails, software en andere computerbestanden. Als ik daarover spreek denk ik bijvoorbeeld aan notulen, rapportages, overzichten, onderzoeken, presentaties, gespreksverslagen, briefwisselingen, faxwisselingen en e-mailwisselingen met zowel interne als externe partijen. Die partijen kunnen bijvoorbeeld dienstverleners, softwareleveranciers, andere overheidsinstanties of deskundigen zijn. Het gaat mij om alle versies van documenten, zoals bij of onder u aanwezig.

Mocht u menen documenten of correspondentie zoals bedoeld in dit verzoek te moeten weigeren dan vraag ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair een samenvatting. Indien u besluit te weigeren dan verzoek ik u die weigering per document te motiveren.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden verzoek ik om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht u dit inderdaad doen dan ontvang ik daar graag een afschrift van. Echter richt deze Wob zich uitsluitend tot uw organisatie en eventuele organen die zich onder u bevinden.

Mochten delen van dit Wob-verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan ben ik
gaarne beschikbaar voor overleg. Dit om voor beiden partijen zo snel mogelijk tot resultaat te komen en ons onnodig werk te bespreken.

Ik verzoek de documentatie zoveel mogelijk digitaal te ontvangen te ontvangen. Anders wordt de verstrekking toch ingescand, elektronisch behandeld en gepubliceerd. Daarmee sparen we het milieu en dat houdt de kosten zo laag mogelijk. Mocht u besluiten toch met papier te willen werken en kopieerkosten of andere kosten te moeten berekenen dan verzoek ik u mij hierover te berichten met een schatting van de kosten. Dit geeft mij de mogelijkheid om subsidiair te overwegen het verzoek geheel of gedeeltelijk om te zetten in een verzoek om inzage.

Tot slot: Natuurlijk begrijp ik dat mijn verzoek bewerkelijk is en dat het niet redelijk is te verwachten binnen de standaard wettelijke termijn van 14 dagen te reageren. Ik ga dan ook op voorhand akkoord met een verlenging van de termijn naar 28 dagen, omdat dit de kwaliteit van de verstrekking ten goede komt. We hebben het immers over de digitale duurzaamheid van ons bestuur en dat is een te belangrijk thema om lichtzinnig mee om te gaan.

Met vriendelijke groet,

Brenno J.S.A.A.F. de Winter

Geef een reactie