NOiV in de Provincie Drenthe

Het antwoord van de Provincie Drenthe op de vragen in het grote NOiV-onderzoek. In de beantwoording werd initieel geweigerd inzage te geven in de softwarelijst van de provincie. Hiervoor werden de uitzonderingsgronden van de Wob artikel 10, eerste lid onder b (de veiligheid van de staat) en artikel 10, tweede lid onder b (financiële belangen) aangevoerd. Beiden werden niet gemotiveerd. Hiertegen is vervolgens gemotiveerd bezwaar gemaakt en als onderdeel van de procedure is een nieuw Wob-verzoek ingediend om duidelijk te krijgen of er daadwerkelijk wel sprake is van veiligheid van de staat.

Als ondersteunend bewijs dat er geen sprake van de veiligheid van de staat zou zijn, is het leidende beveiligingsbedrijf Fox IT alsmede de internationaal vermaarde beveiligingsexpert Bruce Schneier gevraagd te reageren. Ook werden voorbeelden aangevoerd dat zelfs in presentaties al informatie over softwareversies door de provincie werden geopenbaard.

Er werd een bezwaarzitting uitgeschreven en in aanloop naar de zitting besloot de provincie alsnog de gevraagde informatie te leveren. Hierdoor was de zitting niet langer nodig.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Geopenbaarde documenten:

===========

Geachte heer de Winter,

Zoals telefonisch besproken in ons gesprek van 7 september 2009 bevestig ik hierbij het daarin door mij toegelichte voorstel, inzake de hoorzitting en het bezwaarschrift tegen het besluit van gedeputeerde staten van 14 april 2009, kenmerk 16/FO/2009004315.

Het voorstel is om in lijn met de beantwoording van provincie Zuid Holland vraag 6 van uw WOB verzoek als volgt te beantwoorden:
Een overzicht te verstrekken van de bij de provincie Drenthe in gebruik zijnde softwarepakketten op naam, een summiere omschrijving en een indicatie of het open source c.q. freeware betreft. De lijst geeft geen uitsluitsel over open standaarden noch informatie omtrent aanschafdatum, licenties en onderhoudscontracten.

Wanneer u kan instemmen met dit voorstel is in het telefoongesprek afgesproken dat u de rechtscommissie verzoekt om de hoorzitting van 14 september a.s. geen doorgang te laten vinden. Zodra de gevraagde softwarelijst is aangeleverd is tevens telefonisch afgesproken dat u het bezwaarschrift daarop intrekt. De lijst met softwarepakketten kan binnen 2 weken digitaal worden aangeleverd.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van bovenstaande voorstel en verneem ik van u of u verzoekt om de hoorzitting niet door te laten gaan en u het bezwaarschrift intrekt na ontvangst van de lijst met softwarepakketten.

m.vr.gr.
Lammert Elema
Teamleider Informatie

Be Sociable, Share!

Een reactie plaatsen

11 − zes =