ACTA-verslagen van het Ministerie van Economische Zaken

Nederland neemt deel aan onderhandelingen over ACTA ( Anti-Counterfeiting Trade Agreement), een verdrag dat intellectuele eigendom moet beschermen. Er is veel kritiek op de gang van zaken, omdat alles in achterkamertjes wordt uitonderhandeld. Het proces wordt gekenmerkt door geheimzinnigheid, terwijl er af en toe wel documenten uitlekken. Daaruit blijkt dat er veel gevolgen voor de gewone burger kunnen zijn.

Aan het verdrag onderhandelen De Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Australië, Jordanië, Singapore, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico. Opmerkelijk is de afwezigheid van landen als Rusland en China, omdat juist daar veel producten worden nagemaakt. Langs een andere weg dan de Wob komen een aantal verslagen beschikbaar. De inhoud is interessant, omdat deze informatie bij een eerder Wob-verzoek tot en met bezwaar werd geweigerd. U treft ze hieronder aan.
Verslag van directie Innovatie week 49 te weten 30 november t/m 4 december 2009

ACTA (Ambtenaar 1 – naam bekend bij redactie)
In EU-verband worden thans twee hoofdstukken van ACTA besproken, te weten civielrechtelijke handhaving van IE-rechten en handhaving van IE op het internet. Het laatstgenoemde hoofdstuk is opgesteld door de VS en pas onlangs verstrekt. Omdat de stukken en onderhandelingen van ACTA geheim zijn, geeft (mn) dit hoofdstuk bij diverse groepen op het internet aanleiding tot speculaties over de mogelijke inhoud (wo opname ‘three strikes out’). Wij hebben inmiddels ook al twee burgerbrieven hierover ontvangen: een van de Stichting Brein, waarin de Stas wordt gevraagd alle vormen van piraterij in het hoofdstuk op te nemen en een brief van een burger die, nav Brein brief, vraag piraterij niet op te nemen in ACTA.

EU-questionnaires tbv studie uit naar informatie-uitwisseling door overheidsinstanties met betrekking tot de bestrijding van piraterij en namaak (Ambtenaar 1 – naam bekend bij redactie)  DG IM heeft overheidsinstanties (ministeries en uitvoeringsinstanties) van LS gevraagd informatie over onderlinge informatie-uitwisseling met betrekking tot de bestrijding van piraterij en namaak te verstrekken. EUCie streeft naar een elektronisch informatienetwerk, waarin overheidsinstanties informatie kunnen uitwisselen over voornoemde bestrijding. Gezien hoeveelheid betrokken instanties en feit dat EZ leidens ministerie is inzake handhaving van IE-rechten [IE:Intellectueel Eigendom – redactie], is de beantwoording van deze vragenlijsten door EZ gecoördineerd.

INTERDEPARTEMENTALE RAAD VOOR DE HANDELSPOLITIEK
IRHP 2010- 02(c)
VERSLAG VAN DE NEDERLANDSE DELEGATIE NAAR
DE BIJEENKOMST VAN HET HANDELSPOLITIEK COMITÉ PLAATSVERVANGERS
GEHOUDEN TE BRUSSEL D.D. 15 JANUARI 2010

3. ACTA: preparations of the 7th round of negotiations
Vz-schap verzocht deelname LS aan de ronde zo snel mogelijk kenbaar te maken. Cie deed verslag van laatste stand van zaken rond de kwestie transparantie. Cie
bereid mee te gaan richting full disclosure van de documenten, maar een en ander was wel afhankelijk van de gedachten van de nieuwe Commissaris en uiteraard
diende er rekening gehouden met wat derde landen wensen/toestaan (VS leek nog niet erg overtuigd). Cie vreesde ook voor precedentwerking naar de vrijhandelsakkoorden die nu worden onderhandeld, het was niet de bedoeling dat de EU-positie dan ook volledig openbaar zou worden. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de EU-belangen.

POL, VK, OOS, NL, FIN, IER, HON, EST, ZWE waren voor meer transparantie. FRA liet weten niet tegen full disclosure te zijn als dat de consensus was, maar had wel zorgen over de Amerikaanse positie. ITA sloot zich hierbij aan, maakte zich ook zorgen over effecten op vrijhandelsakkoorden, memoreerde ook al zou de plurilaterale setting van ACTA precedentwerking in principe afdoende afsluiten. DK was het eens met ITA en plaatste studiereserve op de documenten. HON zette hier tegenover dat de behandelingen van ACTA documenten veel logischer te vergelijken is met de documenten over multilaterale onderhandelingen.

Cie kondigde een volgende stakeholdersmeeting aan voor na de Mexico-ronde. Vzschap concludeerde er brede steun was in het TPC voor meer transparantie, maar dat ook voorkomen diende te worden dat EU geisoleerd komt te staan op deze kwestie in de onderhandelingen. Ook diende precedentwerking richting bilaterale onderhandelingen vermeden te worden.

INTERDEPARTEMENTALE RAAD VOOR DE HANDELSPOLITIEK
IRHP 2010-06(c)
VERSLAG VAN DE NEDERLANDSE DELEGATIE NAAR
DE BIJEENKOMST VAN HET HANDELSPOLITIEK COMITÉ PLAATSVERVANGERS
GEHOUDEN TE BRUSSEL D.D. 5 FEBRUARI 2010

ACTA: 7e ronde geweest, behoorlijke vooruitgang. LS wilen dat Cie pro-actief transparantie bepleit *(o.m. publicatie teksten), maar Cie ziet dat niet zitten. LS [LS: Lidstaten – redactie] voeren druk op.

6. ACTA (7e ronde, Mexico)
Cie deed verslag. Lange vergadering geweest; partijen leken nog niet bereid tot grote concessies. Goede voortgang op douaneprocedures (uitzondering voor persoonlijke bagage bevestigd, belangrijk, want ligt gevoelig in de publieke opinie). Civiele handhaving blijft lastig hoofdstuk, doordat alle partijen verschillende rechtssystemen hebben. Transit en export staan nog open. Onder hoofdstuk internet waren niet alle onderwerpen aan bod gekomen vanwege gebrek aan tijd, naar volgende ronde geschoven (digital rights management onder andere). In algemene zin was reikwijdte nog steeds een kwestie (EU offensief belang).

Transparantie was ook besproken, maar veel eerder ging het om adresseren van kritiek in publieke opinie die onterecht was(zoals persoonlijke baggage controles en 3-strike rule voor illegaal downloaden, allemaal geen onderdeel van ACTA). Vrijgeven van de documenten stond nog steeds open (Korea en Singapore willen niet, Japanners willen nu wel, VS zwijgen). Er volgt nog een schriftelijk verslag. Cie wilde ook wel de eigen line to take delen met LS om de pers te woord te staan. Er komt ook nog een stakeholderbijeenkomst komende maand (bij  voorkeur een voetbalstadion zodat alle supporters van het bekritiseren van ACTA gehuisvest kunnen worden, grapte de Cie). Volgende ronde in New Zealand 12-16 april a.s. De negende ronde vermoedelijk in Genève vlak voor de TRIPs Raad (rond 7 juni a.s.).

VK hield nog eens een groot pleidooi voor full disclosure van de documenten, situatie in EU werd onhoudbaar, nationale parlementen (en het Europees Parlement), burgers en maatschappelijke organisaties moeten geïnformeerd worden, er was niks te verbergen.

VK drong aan dat Cie een pro-actieve houding zou aannemen en zou trachten andere partijen te overtuigen van de noodzaak om transparant te zijn. Gesteund door FIN, FRA, NL, ZWE, OOS, HON, DK, ITA, IER, POL, BEL, POR. NL vroeg Cie en Juridische dienst van de Raad ook naar mogelijke rechtsbasis van ACTA onder Lissabonverdrag en de mogelijke betrokkenheid van nationale parlementen bij ratificatie. ITA en POR vonden dat GI’ s er voorlopig nog bekaaid van af kwamen in de onderhandelingen. JDvdR meldde dat rechtsbasis afhankelijk is van de uiteindelijke tekst, maar met strafrechtelijke sancties mogelijk in de tekst zou er een gemengd akkoord ontstaan. DUI meldde aan het eind van dit agendapunt nog geen positie te hebben op de kwestie transparantie. VK vond dat er een consensus was en dat dus het EU standpunt gewijzigd kon worden. Vz-schap liet weten dat de lijn was niet geïsoleerd te mogen worden op deze kwestie, dit gold nog steeds. Er waren ook nog steeds reserves van sommige LS. BE, POR, DK en DUI zijn nog niet zover dat volledige transparantie moet worden gegeven. Leek er op dat DUI, BE en POR wel over te halen zijn, maar DK is weinig flexibel. Het interne reflectieproces was nog niet afgerond, moet wel voor de volgende ronde in NZ, aldus vz.

13 reacties op ACTA-verslagen van het Ministerie van Economische Zaken

  1. Wat kan je als Belg doen om ACTA tegen te houden? Zijn er bepaalde politici die we kunnen contacteren hierover?

Geef een antwoord