Kamervragen Socialistische Partij (SP) over status VNG

De Socialistische Partij heeft kamervragen gesteld over de gevolgen van de uitspraak van de rechter dat de VNG geen bestuursorgaan is en niet onder de Wob valt. Opmerkelijk daarbij zijn de vragen die erop lijken te duiden dat de partij van mening is dat gemeenten de diensten van de VNG horen aan te besteden en dat een belangenorganisatie, zoals de VNG, geen bijzondere positie horen te hebben en niet langer horen deel te nemen aan ambtelijke werkgroepen.

De partij is – evenals GroenLinks – zeer vocaal dat zij van mening zijn dat de VNG onder de Wob hoort te vallen.

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken over de Wet openbaarheid van bestuur en de Vereniging Nederlandse Gemeenten

1.      Bent u bekend met de uitspraak van de Rechtbank Arnhem met betrekking tot de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (LJN: BN5180)?
2.      Deelt u mijn opvatting dat uit deze uitspraak blijkt dat de VNG niet een belangenbehartiger is zoals elke andere? Zo nee, waarom niet?
3.      Klopt het dat de VNG actief deelneemt aan diverse ambtelijke overleggen, die niet open staan voor andere belangenorganisaties? Kunt u een overzicht geven van alle ambtelijke overleggen bij de rijksoverheid waar de VNG aan deelneemt?
4.      Kunt u een overzicht geven van samenwerkingsprojecten tussen de verschillende ministeries en de VNG waar sprake is van het vormen of uitvoeren van beleid? Zo nee, waarom niet?
5.      Bent u met mij van mening dat de Wet openbaarheid van bestuur bestemd is voor de reconstructie van beleid, het volgen daarvan of het toetsen daarvan? Deelt u mijn opvatting dat na bovengenoemde uitspraak van de Rechtbank Arnhem een onwenselijke lacune in de wetgeving ontstaat, omdat de Wob niet langer lijkt toe te zien op alle documenten die beleid aangaan?
6.      Kunt u de Tweede Kamer informeren wat de status is van de inventarisatie voor wetgeving voor het ondertekenen van het Verdrag van Tromsø? Indien nee, waarom niet?
7.      Klopt het dat de VNG betrokken is bij een ambtelijke werkgroep die zich bezighoudt met aanpassingen van de Wet openbaarheid van bestuur, terwijl de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) het deelnemen aan die werkgroep is geweigerd? Kunt u dat toelichten?
8.      Deelt u de mening dat wanneer de VNG slechts een vereniging naar publiek recht is het lidmaatschap en de bijbehorende dienstverlening onder het aanbestedingsrecht valt?
9.      Klopt het dat uw ministerie regelmatig geld verstrekt voor het organiseren cursussen, bijeenkomsten, conferenties, etc. door de VNG? Zo ja, hoeveel geld is daarmee voor 2009 en 2010 gemoeid?
10.     Krijgt de VNG geld voor haar bijdrage aan het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)? Zo ja, hoeveel geld is dat?
11.     Is naar uw mening Stichting ICTU ook een orgaan naar publiek recht en geen bestuursorgaan? Kunt u deze mening toelichten?
12.     De VNG is al enige tijd verlieslatend. Klopt het dat de gemeenten en dus de belastingbetaler opdraait voor deze verliezen?

Geef een reactie