Video toespraak Piet Hein Donner

De omstreden toespraak van Minister Piet Hein Donner – 3 mei 2011:

Een korte impressie van 50 seconden:

1 reactie op Video toespraak Piet Hein Donner

 1. PERSBERICHT VOOR OMIDDELIJKE PLAATSING

  Gemeente Bussum en Hilversum trekken rookgordijn op rond procedure Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz

  10 mei 2011

  De gemeente Bussum en Hilversum verschuilen zich achter formele procedures om geen openheid van zaken te geven met betrekking tot de uitvoering van Bbz-aanvragen en de rol van commerciële bedrijven hierin.

  Medio februari 2011 verzocht het Platform IMK-Klachten in de Bbz middels een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB-verzoek) om inzicht in welke externe commerciële bedrijven de gemeenten adviseren bij Bbz-aanvragen. Het WOB-verzoek werd gericht aan de gemeente Bussum, die in een eerste contact aangaf dat een WOB-verzoek ook via elektronische weg ingediend kon worden. Vervolgens diende het Platform IMK-Klachten in de Bbz op 20 februari 2011 per e-mail een WOB-verzoek in bij de gemeente Bussum. Dit verzoek werd door de gemeente Bussum doorgestuurd naar de gemeente Hilversum daar deze laatste de Bbz voor de gemeente Bussum uitvoert.

  Na een stilte van bijna een maand en het niet beantwoorden van herinneringsmails heeft de gemeente Hilversum besloten het WOB-verzoek niet in behandeling te nemen daar het niet aan de formele voorwaarden zou voldoen. Behandeling van het WOB-verzoek zou zich “noodgedwongen moeten beperken tot de vraagstelling in enge zin” volgens de dienst Sociale Zaken. Het gevolg van deze opstelling door de gemeenten is dat er een rookgordijn wordt opgetrokken met betrekking tot de uitvoering van de Bbz en de betrokkenheid van commerciële bedrijven in datzelfde Bbz-traject. De laatste ontwikkeling is dat de gemeente Hilversum het Platform IMK-Klachten in de Bbz doorverwijst naar de gemeente Bussum. Tot op heden is er – ondanks vele toezeggingen – nog niet gecommuniceerd door het college van de gemeente Bussum of het WOB-verzoek in behandeling wordt genomen. En zo blijft de gemeente Bussum kritische vragen van het Platform IMK-Klachten in de Bbz ontwijken.

  De Bbz geeft ondernemers die in financiële nood zijn geraakt of dreigen te raken de gelegenheid om ondersteuning te krijgen. Tevens wordt de regeling gebruikt om startende ondernemers vanuit een werkloosheidsituatie een eigen bedrijf te laten beginnen. Dit op zich uitstekend instrument eindigt met enige regelmaat in een nachtmerrie voor (startende) ondernemers door een bureaucratische procedure en ondoorzichtigheid met betrekking tot de rol van de commerciële bedrijven die de ondernemersplannen van de (startende) ondernemers beoordelen, maar ook andere delen van de Bbz-traject namens de gemeenten uitvoeren en op die manier een dubbelrol vervullen.

  Over het Platform IMK-Klachten

  Het Platform IMK-Klachten in de Bbz is een platform van (startende) ondernemers die een beroep doen of hebben gedaan op de Bbz en negatieve ervaringen hebben met de rol die het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) binnen hun aanvraag speelt of heeft gespeeld. Het platform is een vraagbaak en steunpunt voor deze (startende) ondernemers en probeert de Bbz procedures binnen gemeenten in kaart te brengen. Het platform werkt vooralsnog anoniem om lopende procedures van de personen achter het platform niet te schaden. Naar journalisten en andere media kan de identiteit van de personen achter het platform wel bekend worden gemaakt op voorwaarde dat in publicaties hun namen vooralsnog niet worden genoemd. Het platform beroept zich op Art. 4:3 Awb en art. 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur om anoniem WOB-verzoeken in te kunnen dienen. Mochten gemeenten gebruikt hebben gemaakt van art. 12 van diezelfde Wet Openbaarheid van Bestuur en nadere regels hebben vastgesteld dan zal dit in een verordening moeten zijn vastgelegd.

  Meer informatie
  https://sites.google.com/site/imkklachten/
  imk-klachten@telfort.nl
  Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Platform IMK-Klachten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Platform IMK-Klachten geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Platform IMK-Klachten u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Platform IMK-Klachten u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).
  All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by Platform IMK-Klachten. Platform IMK-Klachten cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of Platform IMK-Klachten. The information contained in messages (with attachments) from Platform IMK-Klachten may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by Platform IMK-Klachten to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by Platform IMK-Klachten that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.

Geef een reactie