Wob-verzoek MH17-verslaggeving

Bart Nijman van GeenStijl wilde meer informatie hebben over de Emmy-nominatie van de NOS. Daarop diende hij op 10 augustus een Wob-verzoek in bij de NPO. Dit verzoek werd afgewezen, omdat voor dat gedeelte de NPO niet onder de Wob valt. Stukken hieronder.

Nederlandse Publieke Omroep
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum

Amsterdam, 10 augustus 2015

Betreft: Wob-verzoek inzake Emmy-nominatie NOS

Geachte mijnheer, mevrouw,

Dit is een Wob-verzoek inzake de totstandkoming van de Emmy-nominatie voor de MH17-verslaggeving van de NOS. Het verzoek zal hieronder worden ingeleid, en daarna concreet worden ingevuld. Dit Wob-verzoek is in het kader van goed bestuur, integriteit en het prudent omgaan met publieke middelen.

Inleiding op het Wob-verzoek
Op vrijdag 7 augustus 2015 maakte de NOS bekend dat het een Emmy-nominatie heeft ontvangen voor de verslaggeving rond de terugkeer van de slachtoffers van MH17 op de dag van nationale rouw. NOS-directeur Jan de Jong werd in het bericht op NOS.nl geciteerd op de woorden dat het een nominatie is ‘die je liever niet krijgt’, maar dat hij desalniettemin ‘trots’ is om over de rug van 200 dode landgenoten genomineerd te worden voor het uitvoeren van zijn publieke taakstelling in meest beperkte vorm, namelijk een camera op een door derden geregisseerde gebeurtenis richten.

Uit de wedstrijdregels van de International Emmy Awards blijkt dat je zelf materiaal moet inzenden om in aanmerking te komen voor een Emmy-nominatie. De NOS heeft zichzelf dus moeten aanmelden. De Jong ontkende dit op Twitter, en zei dat niet de NOS, maar de NPO het materiaal heeft ingezonden. In het Algemeen Dagblad van 8 augustus 205 erkent De Jong dat hij hiervan wel op de hoogte was: “Ik wist wel dat ze dit wilden insturen.” Dat kan ook niet anders, want de Emmy-regels schrijven voor dat de rechthebbende van de beelden – de NOS dus – toestemming moet verlenen aan degene die de beelden wil insturen. Met dit Wob-verzoek wil GeenStijl duidelijkheid krijgen over het proces dat geleid heeft tot de Emmy-nominatie voor de NOS.

Het Wob-Verzoek concreet
Met dit Wob-verzoek vraagt GeenStijl om kopie van alle documenten, inclusief onderliggende documenten, omgevingsdocumenten en vervolgdocumenten vanaf 17 juli 2014 tot heden (ex nunc), waaruit blijkt hoe de Emmy-inzending van de MH17-reportage van de NOS bij de NPO tot stand is gekomen.

Dit verzoek vraagt om kopie van alle vergader- en overlegnotulen, brieven, emails, memo’s, sms-berichten en alle overige documenten die zijn ontstaan tussen de NPO, de NOS, de International Academy of Television Arts & Sciences en alle overige partijen en personen die betrokken zijn geweest bij de aanmeldingsprocedure van de NOS-verslaggeving voor de International Emmy Awards. Daarnaast vraagt GeenStijl om kopie van alle documenten die inzage geven in de kosten die hierbij ontstaan zijn en nog gemaakt gaan worden in de aanloop naar de Emmy-uitreikingen op 28 september in New York.

Dit Wob-verzoek vraagt, kortom, om kopie van alle documenten die tezamen een volledige en feitelijk correcte reconstructie mogelijk maken van de communicatie, de handelingen en de kosten die geleid hebben tot de Emmy-nominatie voor de NOS, inclusief de kosten die daarbij gemaakt zullen worden in verband met de prijsuitreiking in New York.

Mocht u zich willen beroepen op Wob artikel 10.1.c inzake de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens, wil ik u er op attent maken dat dit Wob-verzoek niet informeert naar de bedrijfsspecifieke werkwijze van de NPO, enkel naar de feiten en cijfers die voortvloeien uit die werkwijze.

Mocht u ondanks deze toelichting voornemens zijn toch delen van documenten te weigeren, verzoekt GeenStijl u dat per weigergrond, per document en per passage toe te lichten. Subsidiair wordt verzocht om in beperkte vorm te verstrekken, met in meest subsidiaire positie samenvatting waaruit een feitelijke reconstructie van het nominatieproces mogelijk blijft.

Voor zover het gevraagde zich bij en onder u in digitale vorm bevindt, verzoekt GeenStijl om verstrekking van digitale kopieën. Bevindt het gevraagde zich bij en onder u in papieren vorm, verzoekt GeenStijl u om papieren kopie.

Mocht dit verzoek bij u vragen oproepen, dan is GeenStijl beschikbaar voor overleg op onderstaand emailadres. Alvast hartelijke dank voor uw bereidwilligheid en uw medewerking aan dit verzoek.

Hoogachtend,

 

Besluit:

Besluit

Geef een antwoord