Wob-verzoek Romano van der Dussen

De in Spanje gedetineerde Romano van der Dussen wil openheid over informatie bij de Nederlandse overheid over zijn situatie. De man werd tot 15 jaar cel veroordeeld voor verkrachting en aanranding, maar inmiddels heeft een Brit bekend de dader te zijn. DNA bewijs onderschrijft die bekentenis. Toch zit Romano nog steeds vast. Via de Wob hoopt hij meer openheid te krijgen.

B.J.S.A.A.F. de Winter

[STRAAT]

[POSTCODE] [PLAATS]

Telefoon: 06-[NUMMER]

E-mail: brenno@dewinter.com

 

De Staat de Nederlanden

Ministerie van Buitenlandse Zaken

t.a.v. de heer A.G. Koenders, minister

Postbus 20.061

2500 EB DEN HAAG

FAX: 070 34 84 84 8

 

PER POST EN PER FAX

Mijn kenmerk: 2015-0023

Uw kenmerk: nog niet bekend

Betreft: informatieverzoek met beroep op de Wob (SPOED)

Amsterdam, 5 oktober 2015

 

 

Excellentie,

Tot mij heeft zich gewend de heer Romano Riberto van der Dussen (verzoeker), geboren op 8 maart 1973 in Leiden om hem bij te staan in een bestuursrechtelijke procedure met als doel documenten geopenbaard te krijgen. U treft bijgaand een machtiging aan. Aangezien Van der Dussen op dit moment gedetineerd zit in Spanje kiest hij domicilie op de [ADRES] te [PLAATS].

Inleiding verzoek

 1. Van der Dussen is in september 2003 aangehouden in Spanje en beschuldigd van drie gewelddadige aanrandingen en verkrachtingen. Hiervoor is hij aangeklaagd en door de Spaanse rechter veroordeeld tot meer dan 15 jaar gevangenisstraf. Op dit moment zit hij deze straf uit;
 2. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met deze zaak vanuit het verlenen van consulaire bijstand, bijstand vanuit de ambassade en de mogelijk aandacht binnen de overheid. Het verlenen van ondersteuning en bijstand hoort tot op zekere hoogte tot het takenpakket van de Minister van Buitenlandse Zaken en is derhalve een bestuurlijke aangelegenheid;
 3. Het dossier is momenteel actueel, omdat het onderdeel is van een lopende maatschappelijke discussie. Zo zijn er bij herhaling kamervragen gesteld en is er regelmatig media-aandacht voor de kwestie. Een onderdeel van dit maatschappelijk debat is de vraag wat de Nederlandse overheid voor zijn burger, Van der Dussen, heeft gedaan en in hoeverre dat overeenkomt met hetgeen wat zou mogen worden verwacht;

Verzoek

 1. Van der Dussen verzoekt alle informatie, waaronder datgene vastgelegd in documenten, openbaar te maken met betrekking tot zijn zaak in Spanje, waaronder in ieder geval alle documenten die gaan over of betrekking hebben op:
  1. correspondentie binnen de Nederlandse overheid alsmede externe partijen met inbegrip van gewisselde documenten. Daarbij kunt u onder andere denken aan communicatie met de familie, experts, de Spaanse overheid, interne communicatie, communicatie met het consulaat, de ambassade, medewerkers van de ambassade, medewerkers van het consulaat, de ambassadeur, de consul;
  2. ambtsberichten waar de zaak van Van der Dussen in voorkomt;
  3. memo’s, onderzoeken en/of rapporten;
  4. gespreksverslagen en/of gespreksnotities;
  5. verslagen of verslaglegging van bezoeken aan Van der Dussen;
  6. verslagen of verslaglegging van inspecties met betrekking tot de detentie van Van der Dussen of een van de inrichtingen waar hij gedetineerd heeft gezeten in de periode 2000 tot heden;
  7. interventies gepleegd door de Nederlandse overheid;
  8. het totstandkomen van het Grimbère-rapport in deze zaak;
  9. de DNA-match van Mark Dixie, zijn bekentenis in de Spaanse zaak waarvoor Van der Dussen vast zit;
  10. archiefbesluiten documenten te bewaren of juist te vernietigen;
 2. Daar waar ik spreek over documenten is het mij te doen een besluit te krijgen over alle mogelijke gegevensdragers (digitaal en niet digitaal), zoals bijvoorbeeld e-mailberichten, brieven, faxen, rapportages, verslagen, ambtsberichten, notities, dossiers, expert-opinies, enzovoort. De wetgever definieert het begrip document heel ruim en mijn verzoek is dat ook ruimhartig te interpreteren;
 3. Het is mij te doen om alle versies van de betreffende documenten;
 4. Omdat deze zaak terug gaat tot 2003 kan ik mij voorstellen dat niet alle informatie direct beschikbaar is. Immers meer recentere informatie zal eerder beschikbaar zijn dan documenten die mogelijk zijn gearchiveerd. Omdat de wetgever er vanuit gaat dat over documenten wordt beslist zodra zij beschikbaar zijn en de Wob meerdere termijnen kent, verzoek ik om in het geval dat niet alle documenten beschikbaar zijn over te gaan tot het nemen van deelbesluiten. Datzelfde verzoek ik ook als voor bepaalde documenten een derde zienswijze noodzakelijk is, zodat voor de overige documenten geen vertraging wordt opgelopen. Mocht er in een later stadium bezwaar uit meerdere deelbesluiten volgen dan geven wij op voorhand aan een voorstander te zijn zulke zaken direct te voegen;
 5. Spoed. Informatie in de zaak van verzoeker is belangrijk voor het verder verloop van zijn zaak. Van der Dussen zit gedetineerd onder erbarmelijke omstandigheden. Vooral het besef dat hij onschuldig vastzit leidt tot onnodig extra lijden. Nu duidelijk is dat iemand anders een bekentenis heeft afgelegd, een kloppende DNA-match heeft en ook op het moment van de verkrachting en aanranding ter plaatse was, maakt deze stellingname van verzoeker ook redelijk. Ik verzoek u derhalve deze Wob met de grootst mogelijke spoed te behandelen en daarbij de humanitaire situatie niet uit het oog te verliezen;
 6. Bij de openbaarheid van bestuur is openbaarheid de norm. Toch kan het zijn dat de wetgever u verplicht om documenten te weigeren. Mocht dit het geval zijn dan verzoek ik u die weigering per passage van een document te motiveren en te voorzien van onderbouwing waar dat mogelijk is. De onschuld van verzoeker maakt voor hem maximale transparantie noodzakelijk. Als er wordt geweigerd dan verzoek ik om ambtelijk beperkte beperkte versie van het document. Dit geldt ook voor integraal geweigerde documenten, zodat in een later stadium duidelijk is hoe lang de documenten zijn en duidelijk is welke documenten er zijn. Daar waar zaken geweigerd worden verzoek ik ook een mindere vorm van openbaarmaking te overwegen (inzage in het document, een samenvatting of mededeling over informatie vervat in het document). Bij een eventuele weigering verzoek ik op voorhand de volgende zaken in overweging te nemen:
  1. Daar waar het de persoonlijke levenssfeer van Van der Dussen betreft, heeft hij reeds bij de machtiging toestemming gegeven tot openbaarmaking van die informatie. Hiervoor is geen zienswijze nodig. Wellicht ten overvloede geef ik die toestemming voor openbaarmaking als gemachtigde hierbij nogmaals. Daarbij is het ons bekend dat er sprake kan zijn bijzondere persoonsgegevens;
  2. Bij een afweging tussen belangen wijs ik erop dat Van der Dussen gedetineerd zit en een aanzienlijk deel van zijn leven in gevangenschap heeft doorgebracht. Omdat bewijs buiten beschouwing is gelaten (het DNA-bewijs) is de stelling gerechtvaardigd dat deze zaak zijn fundamentele rechten, in het bijzonder artikel 6 EVRM, raakt. Hoe daarmee wordt omgesprongen is in het algemeen belang, omdat dit de discussie raakt hoe door de Staat der Nederlanden wordt omgesprongen met mensen die onschuldig veroordeeld zijn binnen een van de bij de Raad van Europa aangesloten landen;
  3. Daar waar interne beraadslaging (artikel 11, eerste lid van de Wob) een rol speelt, wijs ik op de mogelijkheid hier toch openbaarheid over te geven (artikel 11, tweede lid van de Wob). Dit kan door herleidbaarheid tot een (voormalig) ambtenaar weg te nemen alsmede om de (voormalig) ambtenaar te vragen om toestemming;
  4. Indien u van mening bent dat openbaarmaking van gegevens niet opweegt tegen de openbaarmaking van de informatie dan verzoek eventuele afspraken tot vertrouwelijkheid met documentatie te onderbouwen. Ik benadruk nogmaals dat er een groot belang is bij het openbaar maken van deze gegevens en daar waar het mensenrechten betreft is de vraag in welke mate relaties met andere landen onder druk mogen komen te staan;
 7. Mochten onderdelen van dit verzoek onduidelijk zijn of wilt u nader overleg voeren dan treft u mijn contactgegevens bovenaan deze brief aan. Ik benadruk dat overleg een efficiënte afwikkeling van dit verzoek kan bevorderen. Wanneer mensenrechten in het geding zijn, is het wegnemen van iedere onduidelijkheid over het handelen van Nederland van het grootste belang;

Met vriendelijke groet,

[HANDTEKENING]

B.J.S.A.A.F. de Winter

1 reactie op Wob-verzoek Romano van der Dussen

Geef een reactie