Laatste documenten met betrekking tot de Amsterdamseweg 56, Ede

Rond het pand aan de Amsterdamseweg 56 in Ede is veel te doen. Het oude schoolgebouw moet gaan dienen als kloppend maatschappelijk hart van Ede, waarbij de buurt bezorgd is over verkeersveiligheid en overlast. Als gevolg van een Wob-procedure, het voeren van een bezwaarprocedure en het starten van een kortgeding toen de gemeente zichzelf een ontheffing verleende zijn uiteindelijk nog veel documenten beschikbaar gekomen. Eerder werden al documenten gepubliceerd en na het treffen van een schikking is veel meer informatie beschikbaar gekomen.

Eerder werden na aandringen en procederen al documenten vrijgegeven. Nadat bleek dat de verstrekking incompleet was en een bezwaarprocedure werd gestart kwamen nog honderden pagina’s beschikbaar. Rond de verkeerssituatie kwamen ook de nodige stukken beschikbaar toen er hoorzittingen werden georganiseerd en ambtenaren het pand aan de Amsterdamseweg 56 willen gebruiken als kantoor.

Meer lezen

Verkeersperikelen rond de Amsterdamseweg 56, Ede

Op een hoorzitting op 14 september 2010 bij de gemeente Ede bleek dat niet alle documenten op een eerder verzoek waren vrijgegeven en de gemeente Ede ook documenten voor een inspraakronde bleek achter gehouden. Onder getuigen is toen een mondeling Wob-verzoek gedaan met als doel de achtergehouden documenten alsnog geopenbaard te krijgen. Op 16 september 2010 werd reeds op het verzoek door de afdeling verkeer beslist door geen besluit af te geven, maar de documenten te openbaren zonder opgevoerde uitzonderingsgronden.

Meer lezen

Honderden alsnog vrijgegeven pagina’s rond de Amsterdamseweg 56, Ede en de omgeving

Eerder gaf de gemeente Ede documenten vrij rond het pand aan de Amsterdamseweg 56, Ede. Eerder weigerde de wethouder tijdens een informatie-avond documenten vrij te geven en adviseerde een Wob-vezoek in te dienen. De beslissing hierop kwam eerder online.

Echter bleek dat de verstrekking incompleet was en er documenten niet zijn verstrekt. Hierom en om andere redenen is een bezwaarprocedure gestart, waarna informeel overleg heeft plaatsgevonden om de gemeente de kans te bieden hun falen te corrigeren. Hierop volgde een nieuwe verstrekking en niet gemotiveerde weigering van diverse documenten (die vervolgens wel weer kunnen worden ingezien). De toelichting (of vervangende beslissing die niet aan de regels voldoet)  is niet gericht aan de indiener van de Wob, maar aan een andere burger (familielid). Wel zijn stukken beschikbaar en loopt er nog bezwaar.

Meer lezen

Zaken rond het pand aan de Amsterdamseweg 56 in Ede

Een school aan de Amsterdamseweg 56 in Ede (Het Streek) komt voor de Gemeente Ede ter beschikking. De lokale overheid besluit de oorspronkelijk technische school nu in te zetten als pand voor allerhande maatschappelijke doelen. Zo komt er een lagere school in en is het pand gebouwd onder hoogspanningsmasten. Ook de verkeersdruk zou mogelijk tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Omdat berichten vanuit de gemeente richting de buurt en gemeenteraad tegenstrijdig zijn en de wethouder weigert over te gaan tot actieve openbaarmaking, volgt een Wob-verzoek. Dit blijft eerst een maand op de fax liggen. Inhoudelijk wordt het verzoek pas behandeld na de nodige politieke druk en na een ingebrekestelling volgens de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De uiteindelijke beslissing blijkt een incomplete beantwoording en dus is een bezwaarprocedure gestart. Diverse documenten zijn inmiddels geopenbaard.

Meer lezen